Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boloo B.V. & Boloo Forwarding B.V.

De besloten vennootschap Boloo B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75993228 en is gevestigd aan Prins Willem Alexanderlaan 301, 7311SW, Apeldoorn

&

De besloten vennootschap Boloo Forwarding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75940191 en is gevestigd aan Slotenmakerstraat 7, 2672 GC, Naaldwijk .

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Boloo.
3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Cursus: de online cursus van Boloo die op de Website wordt aangeboden ten behoeve van Opdrachtgever.
6. Diensten: de Diensten die Boloo aanbiedt zijn het ter beschikking stellen van de Website en de daarbij behorende Tools, Forwarding en het Toolaanbieden van online cursussen en coaching op het gebied van e-commerce.
7. Dienstverlener: de besloten vennootschap Boloo B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Boloo.
8. Forwarding: de dienst waarbij Boloo het transporten en importeren van de door Opdrachtgever gewenste Producten geheel verzorgt.
9. Opdrachtgever: Het Bedrijf dat of de Consument die Boloo heeft aangesteld, projecten aan Boloo heeft verleend voor Diensten die door Boloo worden uitgevoerd, of waaraan Boloo een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Boloo, alsmede voorstellen van Boloo voor Diensten die door Boloo aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Boloo waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.
11. Product of Producten: de door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van Forwarding.
12. SaaS-dienst: het op afstand beschikbaar stellen en houden van de Tool, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de betreffende Tool wordt verstrekt.
13. Tool: de door Boloo ontwikkelde Tool waarmee Opdrachtgever onderzoek kan doen naar te verkopen en verkochte producten, alsmede het beheren van haar eigen webshop.
14. Website: de website die toegang geeft tot de online Cursus is www.app.boloo.co.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Boloo, elke Overeenkomst tussen Boloo en Opdrachtgever en op elke Dienst die door Boloo wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Boloo aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Boloo is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij Boloo uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat Boloo vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden.
10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
11. In het geval Boloo niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Boloo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt.
2. Boloo is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Boloo het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Boloo gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Boloo niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van Boloo zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boloo niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Boloo heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Boloo te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of wanneer Boloo reeds aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Diensten.
2. Boloo is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Elke Overeenkomst die met Boloo wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Boloo wordt toegekend, berust bij het Bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Boloo is verbonden.

4. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

5. Boloo verschaft Opdrachtgever na aanvaarding direct toegang tot de online Cursus c.q. Diensten. Het herroepingsrecht voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een Consument verklaart door middel van deze aanvaarding afstand te doen van haar herroepingsrecht, nu Boloo reeds is begonnen met de nakoming van de Overeenkomst.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst
1.De Overeenkomst tot het uitvoeren van diensten, met uitzondering van Boloo Forwarding, wordt aangegaan in de vorm van een abonnement. Een abonnement wordt aangegaan in een vorm van een maandelijkse betaling, of voor een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de keus van de Opdrachtgever.
2. Het abonnement wordt bij een maandelijkse betaling telkenmale stilzwijgend verlengd met één maand, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst tenminste 1 dag voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd zonder restitutie van reeds betaalde gelden. Bij een jaarabonnement wordt na het verstrijken van de abonnementsperiode telkenmale stilzwijgend verlengd met één jaar (12 maanden), tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst tenminste 1 maand voor het verstrijken van de desbetreffende periode heeft beëindigd.
3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is het abonnement voor Opdrachtgever zijnde een Consument na verlenging van de eerste abonnementsperiode maandelijks opzegbaar met inachtneming van één maand opzeggingstermijn.
4. De Overeenkomst inzake Forwarding wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en eindigt bij voltooiing van de opdracht.

5. Zowel Opdrachtgever als Boloo kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
6. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Boloo ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.
7. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Boloo op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van Boloo is hierbij leidend.
8. Zowel Opdrachtgever als Boloo kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Boloo nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
9. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Boloo zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Boloo aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Boloo heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
3. Bij de uitvoering van de Diensten is Boloo niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Boloo, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
4. Opdrachtgever maakt een gebruikersnaam en wachtwoord aan voordat de betaling voor de het abonnement plaatsvindt. Nadat Opdrachtgever de betaling voor het abonnement heeft verricht, wordt het account van Opdrachtgever geactiveerd.
5. Boloo is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien Boloo op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
7. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.
8. Zowel Opdrachtgever als Boloo kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen SaaS-dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Boloo de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.
9. Boloo is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 Adviezen
1. Boloo kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Boloo de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Boloo verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Boloo Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Boloo verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Boloo wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Boloo gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Boloo kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Boloo schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door Boloo verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Boloo niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Boloo is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Boloo verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Boloo voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Boloo kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Boloo gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Boloo.
4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Boloo te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
6. Opdrachtgever vrijwaart Boloo vanaf het moment dat Opdrachtgever zich eerst bedient van de Website voor alle schade als gevolg van het gebruiken van de Website.
7. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de Website of de servers (van Boloo) schade wordt toegebracht.
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

Artikel 9 Online coaching
1. De coachingsessie vindt online plaats via Zoom, tenzij anders overeengekomen. Indien een coachingsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever zich niet heeft voorbereid, of anderszins niet actief bezig is met ondernemen, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. De inhoud van de door Boloo aangeboden coachingsessie is slechts educatief van aard, doch zal Boloo de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.

Artikel 10 Garantie
Boloo geeft uitdrukkelijk geen garantie op enige te behalen resultaten. Of en welke resultaten Opdrachtgever behaalt, is volledig afhankelijk van de inzet en keuzes van Opdrachtgever zelf. Boloo biedt Opdrachtgever slechts een methodiek die door Opdrachtgever gebruikt en ingezet kan worden.

Artikel 11 Toegang tot de Website en Tool
1. Boloo biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Boloo heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de webshop van de Opdrachtgever.
2. Op het gebruik van de Website zijn tevens de gebruiksvoorwaarden van Boloo van toepassing.
3. Boloo komt het recht toe Opdrachtgever de toegang tot de Cursus en/of Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Cursus en/of Website te beëindigen ingeval van misbruik en/of mogelijke strafbare feiten.
4. Boloo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Cursus en/of Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
5. Boloo streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Boloo is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Boloo is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
6. Het staat Boloo vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Boloo aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal Boloo zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.
7. Boloo is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
8. Indien Boloo op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever.
9. Indien sprake is van wijzigingen, kan Boloo de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Tool. Nimmer is Boloo gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen.
10. Boloo verstrekt schriftelijk en/of mondeling inlichtingen met betrekking tot de door Opdrachtgever te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens. Opdrachtgever treft zo nodig aanvullende maatregelen.

Artikel 12 (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Boloo of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Boloo recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Boloo aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Boloo bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Boloo gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Boloo spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Boloo.
5. Boloo spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren.

Artikel 13 Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, Tool, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Boloo gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 Garanties Website en Tool
1. Boloo voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Boloo in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Boloo gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Boloo gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. Boloo staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Boloo spant zich in om fouten in de Tool binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op Website wat door Boloo zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld.
5. Boloo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Tools en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Tools. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de Tools van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
6. Opdrachtgever accepteert de Website ‘AS IS’.
7. Opdrachtgever dient een geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Boloo te melden op een wijze dat Boloo in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Boloo een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
8. Enige door Boloo opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Boloo.
9. De inhoud van het opgeleverde advies van Boloo is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Boloo opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Boloo. Boloo is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
10. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. Boloo is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Boloo naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Boloo verstrekte inlichtingen. 11. Boloo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.
12. Aansprakelijkheid van Boloo voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Boloo is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Boloo die zonder uitdrukkelijke toestemming van Boloo heeft plaatsgevonden.
13. Boloo staat er niet voor in dat de door hem ontwikkelde Website en/of tools werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere programmatuur.
14. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Boloo niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
15. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.
16. Boloo staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden
Tools, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren.

Artikel 15 Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen
1. Boloo stelt de overeengekomen Tool en gebruikersdocumentatie op basis van een gebruikslicentie gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking aan Opdrachtgever. Nimmer is de Overeenkomst tot het gebruik van de Tool aan te merken als een koopovereenkomst.
2. Het gebruik van de Tool door Opdrachtgever kan aan nadere beperkingen gebonden zijn en kan door Boloo aangepast worden.
3. Boloo is te allen tijde gerechtigd om maatregelen te treffen tegen onrechtmatig gebruik en/of ongeoorloofd gebruik van de Tool door Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van handelen dat voornoemde maatregelen ongedaan, dan wel ineffectief, maakt.
4. Opdrachtgever mag de Tool uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik.
5. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan de Tool te verkopen, verhuren, vervreemden, daarop beperkte rechten te verlenen of ter beschikking te stellen aan een derde. Evenmin is het Opdrachtgever toegestaan een derde toegang te verschaffen tot de Tool, dan wel de Tool bij een derde ten behoeve van hosting onder te brengen, ongeacht of deze derde de Tool uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever gebruikt.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Tool geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Boloo. Boloo is nimmer gehouden voornoemde toestemming te geven en is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
7. Desgevraagd verleent Opdrachtgever op eerste verzoek volledige medewerking aan een door Boloo uit te voeren onderzoek aangaande de naleving van de overeengekomen rechten, plichten en gebruiksbeperkingen.
8. Indien en voor zover Boloo Tool van derden ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden voor het gebruik van die Tool tevens de gebruiks- en/of licentievoorwaarden van de desbetreffende derde.
9. Indien en voor zover de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, is het in deze algemene voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.
10. Boloo is niet gehouden tot het ter beschikking stellen van de voor het gebruik en/of onderhoud van de Tool en/of Website benodigde hulpTool en programma- of databibliotheken. Boloo kan een vergoeding verlangen voor het ter beschikking stellen van voornoemde hulpTool en/of programma- of databibliotheken.
11. Bovengenoemde gebruiksbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, en Opdrachtgever zelfstandig de volledige kosten voor ontwerp en ontwikkeling heeft gedragen.

Artikel 16 Onderhouds- en/of supportdiensten
1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Boloo onderhoud aan de Tool en/of Website tegen de overeengekomen onderhoudsvergoeding. Het Onderhoud gaat in vanaf oplevering. Eventuele afspraken over het plegen van onderhoud zijn nimmer aan te merken als een Service Level Agreement (SLA).
2. Opdrachtgever is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Boloo. Boloo is gerechtigd beperkingen te stellen aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor Onderhoud (en/of support) in aanmerking komt.
3. Het onderhoud bevat in beginsel gebruikersondersteuning en het verrichten van eventuele aanpassingen en/of verdere ontwikkeling van de betreffende Tool en/of Website.
4. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de Tool en/of Website en de wijze waarop deze worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de Tool en/of Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.
5. Onderhoud en/of support wordt verleend op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Boloo, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
6. Indien en in zoverre er afspraken met betrekking tot enig serviceniveau door partijen overeen zijn gekomen, wordt de beschikbaarheid van de Tool, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Boloo buitengebruikstelling wegens enig onderhoud of andere vormen van dienstverlening, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Boloo zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten.
7. Indien overeengekomen, maakt Boloo (periodiek) een Back-up van de gegevens van Opdrachtgever conform de wijze zoals is bepaald in de Overeenkomst. Boloo zal de Back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, dan wel conform de bij Boloo gebruikelijke termijn.
8. Opdrachtgever dient op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 17 Nieuwe versies van Tool
1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, stelt Boloo nieuwe versies van de Tool ter beschikking aan Opdrachtgever indien dit naar het uitsluitende oordeel van Boloo noodzakelijk is. Boloo kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Boloo is bij de terbeschikkingstelling van de nieuwe Tool niet gehouden de specifieke eigenschappen of functionaliteiten van Opdrachtgever te handhaven of toe te voegen aan de nieuwe versie van de Tool.

Artikel 18 Hostingdiensten
1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Boloo hostingdiensten.
2. Boloo is gerechtigd beperkingen te stellen aan de grootte van het hostingaccount. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer van het hostingaccount, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.
4. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Boloo gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
5. Boloo komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Boloo het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Boloo kan koppelen aan de domeinnaam c.q. Website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.
7. Opdrachtgever vrijwaart Boloo voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Boloo is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
8. Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
9. Boloo kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is Boloo bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.
10. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Boloo gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Boloo.
11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 Notice en take down
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van Boloo, derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Boloo gerechtigd om Opdrachtgever (tijdelijk) uit te sluiten van het gebruik van de Website of Tool of op andere wijze het gebruik ervan te beperken. Boloo zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van Boloo. In geen geval is Boloo aansprakelijk voor de geleden schade van Opdrachtgever van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten c.q. beperken van (het gebruik van) de Website en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens.

Artikel 20 Forwarding
1. Indien overeengekomen, verzorgt Boloo Forwarding, waaronder begrepen het verrichten van douaneformaliteiten, ten behoeve van Opdrachtgever. Daartoe dient Opdrachtgever de betreffende Producten via zijn account aan te melden voor Forwarding. Boloo stuurt hiervan per e-mail een bevestiging.
2. Nadat Opdrachtgever de bevestiging heeft ontvangen, is Opdrachtgever verplicht de Producten goed verpakt op de aangegeven plaats en tijd en overeengekomen wijze ter beschikking te stellen aan Boloo, dan wel aan een door Boloo ingeschakelde derde.
3. Opdrachtgever is verplicht opgave te doen van de aard en de behandeling van de Producten, alsmede bijhorende documentatie bij de aanmelding van de Producten waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Diensten van Boloo van belang zijn. Indien de Producten onderhevig zijn aan (inter)nationale regelgeving, waaronder begrepen douane- en accijnsbepalingen en belastingsvoorschriften, dient Opdrachtgever bij aanmelding alle inlichtingen en documenten te verstrekken die voor Boloo noodzakelijk zijn om aan voornoemde regelgeving te voldoen.
4. De door Boloo opgegeven tijden van aankomst zijn slechts indicatief en zijn nimmer fatale termijnen.
5. De wijze van verzending en de route komen worden ter keuze van Boloo, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen.
6. Opdrachtgever geeft Boloo toestemming om derden in te schakelen ten behoeve van Forwarding en de (algemene) voorwaarden van de betreffende derden namens en voor rekening en risico van Opdrachtgever te accepteren. Indien Opdrachtgever dit verzoekt, verstrekt Boloo een (kopie van) voornoemde voorwaarden aan Opdrachtgever.
7. Op de Forwarding zijn de FENEX voorwaarden van toepassing.

Artikel 21 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Boloo is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
2. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Boloo de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 22 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever zijnde een Consument inclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
2. Boloo voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
3. De Overeenkomst kan zowel in een keer vooraf per jaar betaald worden, als per maand betaald worden.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Boloo haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Boloo is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Boloo.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
10. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens enige bepaling inzake Forwarding tussen Boloo en een derde worden verricht in de avond, ’s nachts, op zaterdagen of op zon- of feestdagen, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
11. Kosten voortvloeiende uit onvoldoende laad- en/of lostijd, zoals overliggelden en wachtkosten, komen voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of Boloo het congnossement zonder protest heeft aangenomen. Boloo zal zich hierbij inspannen om aanvullende kosten te voorkomen.

Artikel 23 Incassobeleid
1. Alle door Boloo gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Bedrijf niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim.
2. Wanneer Opdrachtgever zijnde een Consument niet aan haar betalingsverplichting voldoet binnen de daarvoor door Boloo gestelde termijn, ontvangt Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning alvorens zij in verzuim raakt. In de aanmaning wordt haar een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning gesteld om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van het verzuim. Indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.
3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Boloo zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4. Indien Boloo meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 24 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Boloo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Opdrachtgevers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Boloo de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Boloo verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Boloo tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Boloo op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten.
5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Boloo is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Boloo zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 25 Opschorting
1. Boloo is gerechtigd om de uitvoering van de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten in verband met preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van dienstverlening.
2. Boloo heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, Tool en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
3. Boloo is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Boloo is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 26 Overmacht
1. Boloo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Boloo wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Boloo, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Boloo zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, Tool of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Boloo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
4. Indien Boloo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
5. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en/of opslagkosten, pakhuis- en/of terreinhuur, overlig- en/of staangelden, assurantie, uitslag en meer, komen voor rekening van Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van Boloo aan deze te worden voldaan.

Artikel 27 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Boloo alleen geacht te bestaan indien Boloo dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Boloo, is Boloo uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Boloo binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Boloo deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Boloo in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Boloo leidt tot aansprakelijkheid van Boloo, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de SaaS-dienst in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
4. Boloo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Boloo geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
5. Boloo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
6. Boloo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Website, ToolTools, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of ToolTools en Website.
7. Aansprakelijkheid van Boloo voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. Boloo is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van Boloo die zonder uitdrukkelijke toestemming van Boloo heeft plaatsgevonden.
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer.
9. Boloo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Boloo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de dienstverlening.
11. Boloo is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeinde uit of verhand houdende met enige door Boloo gedane opgaven met betrekking tot de toestand, aard en/of kwaliteit van de Producten.
12. Boloo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tekenen voor gewicht, aantal of meer door externe vervoerders.
13. Enige door Boloo opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Boloo.
14. De inhoud van het opgeleverde advies van Boloo is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Boloo opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Boloo. Boloo is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
15. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Boloo vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Boloo. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Boloo dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Boloo eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 28 Geheimhouding
1. Boloo en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe.
2. Opdrachtgever is verplicht om alle Website en andere materialen die door Boloo worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Boloo daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
3. Indien Boloo op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Boloo zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Boloo niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
4. De geheimhoudingsverplichting leggen Boloo en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 29 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Boloo, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, Tool, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Boloo, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan Boloo.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en Tool waarop de IE-rechten en auteursrechten van Boloo rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boloo en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Boloo opgeleverde zaken, dient Boloo expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Boloo rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van Boloo.
6. Opdrachtgever vrijwaart Boloo voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Boloo onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.
7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Boloo, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 30 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Boloo verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Boloo van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Boloo voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Boloo opgestelde adviezen en rapportages.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden of informatiedragers aan Boloo verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 31 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Boloo of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@boloo.co met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Boloo de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Boloo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 32 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Boloo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Boloo kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Boloo en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, locatie Den Haag, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Honselersdijk, 22 april 2020