Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Boloo

Boloo is een handelsnaam van LUSQ v.o.f. welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72497300.

Artikel 1 – Definities

1.1 LUSQ: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “LUSQ” de vennootschap onder firma LUSQ, ingeschreven bij de KvK onder nummer 72497300.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie LUSQ een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: de door LUSQ te verlenen diensten zoals beschreven op www.boloo.co waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik maken van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Statistieken te verzamelen en te analyseren.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen LUSQ en Licentienemer op grond waarvan LUSQ aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door LUSQ beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het verzamelen en analyseren van Statistieken), en schrijfruimte waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Statistieken: De door Licentienemer beheerde Statistieken op basis van het Systeem en de Diensten van LUSQ. Het aantal statistieken die de licentienemer kan inzien, is afhankelijk van het pakket dat licentienemer afneemt als op de website www.boloo.co is overeengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijk

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van LUSQ onder de handelsnaam Boloo en op alle met Boloo gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 LUSQ is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat LUSQ tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van LUSQ zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen LUSQ en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van www.boloo.co. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, e-mail of schriftelijk.

3.3 LUSQ heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Licentie

4.1 LUSQ verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van LUSQ verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 LUSQ en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel LUSQ haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten LUSQ

6.1 LUSQ spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 LUSQ is niet betrokken bij de inhoud van de Statistieken van Licentienemer. LUSQ is dan ook niet verantwoordelijk voor de analyse of interpretatie van de Statistieken door de Licentienemer.

6.3 LUSQ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. LUSQ zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 LUSQ kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met LUSQ.

6.5 LUSQ verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van LUSQ. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 LUSQ spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden voor de Statistieken van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Diensten van LUSQ.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van LUSQ door te geven.

7.4 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door LUSQ mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(b) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(c) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(d) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(e) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden;

(f) alle aanwijzingen van LUSQ die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt LUSQ zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat LUSQ tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door LUSQ opgegeven of met LUSQ overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 LUSQ is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer ni